Algemene voorwaarden1.1 CrossFit 024 (KvK:91388236) handelend onder de naam CrossFit 024 gevestigd aan de Roggeweg 8, 6534 AJ Nijmegen is een eenmanszaak die tot doel heeft:

Het faciliteren, bevorderen en/of doen bevorderen van gezondheid, leefstijl, vitaliteit, welzijn/welbevinden, sport en sportprestaties. Dit doet CrossFit 024 door het exploiteren van een sportschool, daaronder begrepen het aanbieden, uitoefenen of doen uitoefenen van sportlessen, sport- en trainingszalen, recreatie-, fitness-, CrossFit-, kracht- uithoudingsvermogen-, snelheids-, lenigheids-, coördinatie trainingen, sport-performance coaches, personal training, het adviseren op het gebied van leefstijl, voeding en voedingssupplementen, het uitoefenen van (sport & manuele)fysiotherapie, preventieve gezondheidszorg, (sport)massages en blessurebehandeling voor zowel leden als niet-leden, het verzorgen van teambuilding, opleidingen en cursussen voor zowel particulieren als bedrijven.

1.2 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

• Opdrachtnemer: CrossFit 024

• Het Lid: de natuurlijke persoon, waaronder ook een jeugd lid, of – in geval van Bedrijfsfitness – de rechtspersoon of partij op wiens naam het lidmaatschap is geadministreerd.

• Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

• Wederpartij: deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen CrossFit 024 en een wederpartij die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

• De overeenkomst: de overeenkomst tussen het Lid en/of de wederpartij en CrossFit 024.

• Lidmaatschap: het lidmaatschap is een overeenkomst tussen het Lid en CrossFit 024.

Artikel 2 – Toepasselijkheid en toegankelijkheid

2.1 Verboden toegang voor onbevoegden (Artikel 461 Nederlands strafrecht).

2.2 CrossFit 024 is een organisatie die gebruik maakt van een privépand en privéterrein.

2.3 CrossFit 024 hanteert eigen voorwaarden en huisregels. Bij betreden van ons buitenterrein en ons pand gaat u hiermee akkoord.

2.4 Alleen de eigenaar, werknemers en huurders van CrossFit 024 zijn bevoegd zakelijk te handelen. Alle anderen zijn niet bevoegd. Wanneer u wel zakelijk handelt begaat u een strafbaar feit.

2.5 Welkom (bevoegd om ons privé terrein en pand te betreden) zijn mensen die lid zijn of mensen die diensten en/of producten van CrossFit 024 of haar huurders wenst te consumeren of daartoe de intentie heeft.

2.6 U komt hier uitsluitend binnen met het doel of de intentie onze diensten en/of producten te consumeren. Met een andere doelstelling of intentie bent u niet welkom en geldt voorwaarde Artikel 2.1 Verboden toegang voor onbevoegden (Artikel 461 Nederlands strafrecht).

2.7 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing:

• op iedereen die zich bevindt op ons privé terrein en binnen ons privé pand;

• op iedere overeenkomst met c.q. iedere opdracht aan CrossFit 024, daaronder begrepen iedere vervolgovereenkomst of gewijzigde of aanvullende overeenkomst, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen.

2.8 Deze algemene voorwaarden tezamen met de overeenkomst en de huisregels van CrossFit 024 beheersen de rechtsverhouding tussen CrossFit 024 en het Lid en/of de Wederpartij alsmede de huurders.

2.9 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met CrossFit 024, voor de uitvoering waarvan door CrossFit 024 derden dienen te worden betrokken.

2.10 Wanneer de Lid zich inschrijft middels het inschrijfformulier of wanneer de inschrijving op verzoek van de Opdrachtgever door een medewerker van CrossFit 024 wordt gedaan, gaat het Lid akkoord met deze algemene voorwaarden en de geldende huisregels en verklaart hij/zij hiernaar te handelen.

2.11 Deze algemene voorwaarden en de geldende huisregels zijn tevens onverkort van toepassing op klanten van personal trainers die niet in het bezit zijn van een lidmaatschap bij CrossFit 024. CrossFit 024 wijst eventuele algemene voorwaarden van fysiotherapeuten, personal trainers en andere externe sport en/of gezondheidsprofessionals vooraf van de hand.

Artikel 3 – Overeenkomst

3.1 Een overeenkomst komt eerst tot stand, nadat deze door CrossFit 024 schriftelijk is aanvaard. Ten aanzien van de totstandkoming van een overeenkomst kan CrossFit 024 slechts rechtsgeldig worden vertegenwoordigd door een van haar wettelijk vertegenwoordigers.

3.2 Alle overeenkomsten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door CrossFit 024, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een bepaalde opdracht door een bepaald persoon zal worden uitgevoerd.

Artikel 4 – Dienstverlening en productverkoop

4.1 CrossFit 024 biedt diensten en producten strikt aan, aan leden, huurders en/of mensen die deze diensten en producten wensen te consumeren of daartoe de intentie hebben.

4.2 Afhankelijk van de bedrijfsvoering/planning biedt CrossFit 024 haar dienstverlening binnen dan wel buiten aan. De binnen dienstverlening vindt plaats in ons bedrijfspand gevestigd aan de Roggeweg 8, 6534 AJ Nijmegen. De buiten dienstverlening vindt plaats op en/of rondom ons privéterrein bijbehorend aan ons pand gevestigd op de Roggeweg 8 of op andere publieke openbare buitenlocaties.

Artikel 5 – Offertes en aanbiedingen

5.1 Alle offertes en aanbiedingen van CrossFit 024 zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend. Ook niet indien de dienst, opdracht of het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

5.2 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is CrossFit 024 daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij CrossFit 024 anders aangeeft.

5.3 Een samengestelde prijsopgave verplicht CrossFit 024 niet tot het verrichten van een gedeelte van de overeenkomst c.q. opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 6 – Lidmaatschap; lid worden en toegang

6.1 Een lidmaatschap bij CrossFit 024 vangt aan op de volgende manieren:

• het digitale inschrijfformulier, tevens de overeenkomst, in te vullen, te ondertekenen en bij CrossFit 024 digitaal via Sportbit manager in te leveren; of

• de- in geval van Bedrijfsfitness- met de werkgever overeengekomen wijze.

6.2 CrossFit 024 behoudt zich het recht voor om een inschrijving te weigeren zonder opgaaf van redenen.

6.3 Elk lidmaatschap van CrossFit 024 is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.

6.4 Het lid dient bij aanvang van de overeenkomst minimaal 18 jaar oud te zijn, in geval van minderjarigen dienen de ouders/wettelijk vertegenwoordigers de overeenkomst goed te keuren en te ondertekenen. De ouders van een minderjarige zijn verantwoordelijk voor de betalingsverplichting jegens CrossFit 024.

6.5 Bij inschrijving heeft het Lid (indien sprake is van een consument) het recht om binnen 14 dagen na de dag van inschrijving zonder opgave van redenen (en indien het lidmaatschap niet is gebruikt) af te zien van het lidmaatschap door dit schriftelijk mede te delen. Indien het Lid binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit af te zien van het lidmaatschap, en het lidmaatschap niet gebruikt in die periode, dan is deze herroeping kosteloos.

6.6 Een lidmaatschap bij CrossFit 024 wordt bij inschrijving aangegaan voor minimaal 1 (een) maand, tenzij vooraf anderszins overeengekomen, waarbij de verschuldigde vergoeding in maandelijkse termijnen vooraf dient te worden betaald. Het lidmaatschap is per kalendermaand opzegbaar.

6.7 Het Lid is lidmaatschapsgeld verschuldigd vanaf het moment van inschrijving. De SEPA automatische incasso gaat vanaf dat moment van start. Het niet voldoen aan enige betalingsverplichting door een Lid kan er enkel toe leiden dat het lidmaatschap eindigt indien deze wordt ontbonden door CrossFit 024.

6.8 Als het maximum aantal leden is bereikt, hetgeen ter eenzijdige beoordeling is van CrossFit 024, kan een natuurlijk persoon indien gewenst op een wachtlijst voor een lidmaatschap worden geplaatst.

6.9 Het is mogelijk om kosteloos eenmalig een proefles aan te vragen.

6.10 Elk nieuw Lid is verplicht een On Ramp cursus te volgen bij aanvang van het lidmaatschap, tenzij een daartoe bevoegde medewerker van CrossFit 024 hier anders over beslist. De gedachte hierachter is dat CrossFit 024 het Lid voorafgaand aan de groepslessen veilig wil leren bewegen en inzicht wil krijgen in persoonlijke bijzonderheden. Dit draagt bij aan zowel een veilige sportbeoefening, alsmede aan de kwaliteit van de begeleiding en training.

6.11 Klanten die geen lidmaatschap hebben afgesloten bij CrossFit 024 dienen zich bij aanvang van de training te melden aan de receptie.

6.12 CrossFit 024 behoudt zich het recht voor om aan deze klanten als genoemd in lid 11 van dit artikel een gebruiksvergoeding te verlangen.

6.13 CrossFit 024 behoudt zich tevens het recht voor om klanten als genoemd in lid 11 en 12 van dit artikel te weigeren of de toegang tot het pand te ontzeggen zonder dat dit voor de klant een recht van restitutie met zich meebrengt, indien daar naar eigen inzicht van CrossFit 024 voldoende reden voor is.

Artikel 7 – Lessen en verplichtingen

7.1 Het Lid is verplicht elke (tussentijdse) medische contra-indicatie voor lichamelijke inspanning waaronder begrepen blessures, operaties, of andere vormen van pijn, onbehagen of abnormale vermoeidheid voor, tijdens, of na de training, evenals veranderingen in zijn lichamelijke conditie en/of zwangerschap, direct te melden bij de dienstdoende coach van CrossFit 024.

7.2 Het Lid dient niet onder invloed te zijn van drugs, drank, medicijnen of als doping aangeduide middelen voorafgaand en/of tijdens de trainingen bij CrossFit 024.

7.3 Indien er sprake is van een blessure dan wel operatie waardoor de training geen doorgang kan vinden, is het mogelijk om het lidmaatschap tijdelijk op te schorten, mits dit tijdig wordt aangegeven bij – en akkoord wordt bevonden door – CrossFit 024. De beoordeling ligt te allen tijde bij CrossFit 024. Let wel, er moet sprake zijn van een ernstige blessure zoals o.a. breuken, spierscheuringen, e.d. zodat u niets aan enige fysieke activiteit kunt doen.

7.4 Bij o.a. vermoeidheid, verkoudheid, griep e.d. is het niet mogelijk het lidmaatschap op te schorten.

7.5 Afspraken in geval van consulten, personal training of andere soortige aard dienen uiterlijk 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Wanneer een afspraak korter dan 24 uur van tevoren wordt geannuleerd, zal deze afspraak volledig in rekening worden gebracht en komen te vervallen. Wanneer het Lid een geboekte les in het lesrooster van CrossFit 024 korter dan 24 uur voor aanvang van deze les annuleert, vervalt de gebruikte credit/wordt deze in rekening gebracht.

7.6 Het Lid accepteert dat door fysieke activiteit blessures of andere complicaties kunnen ontstaan, zonder dat dit nalatigheid van CrossFit 024 met zich meebrengt en dat CrossFit 024 nimmer kan instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat met betrekking tot de trainingen.

7.7 CrossFit 024 behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om in te grijpen tijdens een oefening uitgevoerd door een Lid en/of een klant van een personal trainer, als dit in het belang van de veiligheid noodzakelijk is. Het Lid is gehouden aanwijzingen van CrossFit 024 en haar personeelsleden stipt op te volgen, een en ander in het belang der veiligheid.

7.8 Met het oog op de gezondheid en hygiëne dient het Lid in de zalen schone sportschoenen te dragen, schone kleding te dragen, een handdoek mee te nemen, en een gevulde fles water (niet van glas/breekbaar materiaal) bij zich te hebben.

7.9 Het Lid accepteert dat de training zal worden aangepast of geannuleerd indien het Lid meer dan 15 minuten te laat is. Deze training zal in rekening worden gebracht en komen te vervallen. Het Lid accepteert dat een vertraging van een geplande training de trainingsstatus niet kan wijzigen naar een andere status dan een volledige training.

7.10 CrossFit 024 behoudt zich het recht om reserveringen te weigeren en/of de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, wanneer het Lid herhaaldelijk niet volgens afspraak verschijnt of na herhaaldelijk annuleren de contracttermijn overschrijdt, zonder gehouden te zijn tot enig vorm van schadevergoeding en zonder dat er een ingebrekestelling is vereist. (Gedeeltelijke) restitutie van het betaalde bedrag vindt in dit geval nimmer plaats.

7.11 Personal Training-sessies en/of behandelingen beginnen en eindigen op het geplande tijdstip. Indien de sessie buiten de schuld van CrossFit 024 om later start dan gepland, is dat geen reden om de duur van de sessie uit te breiden buiten de geplande tijd.

7.12 Tarieven voor Personal Training-sessies kunnen variëren per pakket en naar intensiteit van de trainingen. Dit is mede afhankelijk van de verwachtingen van het Lid, de conditie van het Lid, de duur van de trainingen en de middelen die moeten worden ingezet om een optimale training te kunnen bewerkstelligen.

Artikel 8 – Openingstijden

8.1 CrossFit 024 is gerechtigd de openingstijden tijdelijk of blijvend te wijzigen. CrossFit 024 zal deze (tijdelijke) wijziging tijdig kenbaar maken aan de leden.

8.2 CrossFit 024 behoudt zich het recht voor om in vakantieperiodes en op officiële en erkende feestdagen, zonder recht op restitutie of compensatie, volgens een aangepast rooster te werken dan wel de vestiging te sluiten. Het aangepaste rooster zal tijdig bekend worden gemaakt.

8.3 CrossFit 024 is gerechtigd de vestiging voor reparatie en onderhoudswerk tijdelijk te sluiten. Het Lid heeft geen recht op restitutie van lidmaatschapsgelden.

Artikel 9 – Betaling en incasso

9.1 Een lidmaatschap bij CrossFit 024 wordt aangegaan voor de vorm en duur zoals aangegeven bij de inschrijving, bestaande uit een overeenkomst met een contractduur van minimaal 1 (één) kalendermaand. Indien het lidmaatschap eerder wordt geactiveerd dan de ingangsdatum, zodat het Lid een aantal dagen eerder gebruik kan maken van de faciliteiten, is het Lid over deze extra dagen een aanvullend lidmaatschapsgeld verschuldigd, te berekenen naar rato van het aantal extra dagen.

9.2 CrossFit 024 behoudt zich het recht voor om inschrijfgeld in rekening te brengen conform de voorwaarden en condities zoals deze voor elke lidmaatschapsvorm zijn vastgesteld. Het inschrijfgeld dient opnieuw te worden voldaan indien een Lid na beëindiging van het lidmaatschap opnieuw Lid wenst te worden.

9.3 Met uitzondering van met een werkgever overeengekomen tarieven, zijn alle tarieven te vinden op de website of bij CrossFit 024 op te vragen.

9.4 Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.

9.5 Een Lid, zijnde een natuurlijk persoon, kan bij aanvang van het lidmaatschap ook kiezen voor een overeenkomst voor een halfjaar- of jaarabonnement met termijnbetaling. Termijnbetaling is uitsluitend mogelijk per maand vooruit via SEPA automatische incasso en tegen de daarvoor vastgestelde tarieven per maand.

9.6 Bij niet tijdige ontvangst door CrossFit 024 van verschuldigde bedragen, om welke reden dan ook, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo op de bank of stornering om welke reden dan ook of om ongeacht welke andere reden van te late betaling, wordt de incasso nogmaals aangeboden. CrossFit 024 is gerechtigd om voor iedere extra incassopoging € 2,50 administratiekosten in rekening te brengen omdat het Lid dan in verzuim is. Bovendien is CrossFit 024 gerechtigd de totale vordering uit handen te geven ter incasso. In dat geval is het Lid gehouden om de volledige opeisbare vordering, waaronder alle bedragen zoals hierboven bedoeld, alsmede toekomstige termijnen die verschuldigd (zouden) zijn voor de duur van de overeenkomst, inclusief alle buitengerechtelijke incassokosten ineens te voldoen.

9.7 CrossFit 024 kan het Lid de toegang tot de vestiging ontzeggen indien en voor zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Indien het Lid in verzuim is door een betalingsachterstand, kan CrossFit 024 de overeenkomst met directe ingang beëindigen, onverminderd het recht om de vordering die op dat moment open staat, evenals toekomstige termijnen die verschuldigd (zouden) zijn voor de duur van de Overeenkomst, ineens en direct bij het Lid te (laten) incasseren.

9.8 CrossFit 024 behoudt zich het recht voor de tarieven telkens per 1 januari (tussentijds) te indexeren. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen (bijv. BTW percentage verhoging of verlaging) worden onmiddellijk doorgevoerd en geven geen recht op ontbinding.

9.9 Indien het Lid om welke reden dan ook geen gebruik maakt van het lidmaatschap vindt nimmer teruggave van het lidmaatschapsgeld plaats.

Artikel 10 – Beëindiging/Pauzering lidmaatschap

10.1 Beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden door opzegging per e-mail onder vermelding van persoonlijke gegevens en handtekening, met inachtneming van minimaal 1 (één) volledige kalendermaand opzegtermijn.

10.2 Opzegging kan nadrukkelijk niet mondeling of telefonisch geschieden.

10.3 CrossFit 024 behoudt zich het recht voor om bij ernstige overtreding of schending van de huisregels of anders gebleken onaanvaardbaar of onveilig gedrag of in geval van wanprestatie, ter exclusieve beoordeling van CrossFit 024, het Lid de toegang tot de vestiging te ontzeggen en het lidmaatschap (per direct) te beëindigen.

10.4 Opschorting van het lidmaatschap of een overeenkomst door het Lid om welke reden dan ook is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CrossFit 024.

10.5 Pauzering van een lidmaatschap kan enkel in geval van een pauzering langer dan 2 (twee) maanden. Pauzering van een lidmaatschap dient per email aan CrossFit 024 te worden gecommuniceerd. Voor een pauzering dient een aankondigingstermijn van minimaal 1 (één) volle kalendermaand. Enkel in geval van medische omstandigheden of oefening/uitzending, kan een lidmaatschap per direct worden gepauzeerd. De beoordeling hiervan ligt te allen tijde bij CrossFit 024. Bij een pauzering betaalt u, net als gewoonlijk, de eerstvolgende kalendermaand vooruit. De eerste termijn van de pauzeringsperiode wordt in rekening gebracht. Op het moment van activeren wordt het te veel betaalde bedrag verrekend op de eerstvolgende termijn.

10.6 Ieder lidmaatschap wordt in beginsel aangegaan voor een minimale termijn van 1 (één) maand. Bij beëindiging van een lidmaatschap met een looptijd van minimaal 1 (één) maand of langer hanteert CrossFit 024 een opzegtermijn van 1 (één) volledige kalendermaand.

10.7 Halfjaar- en jaarabonnementen worden overeengekomen met een contracttermijn van respectievelijk 6 en 12 maanden. Indien er in de periode van de contracttermijn een jaarwisseling plaats vindt, wordt de termijnbetaling a.d.h.v. de vanaf dat moment geldende tarieven aangepast.

10.8 CrossFit 024 behoudt zich het recht om eenzijdig het lidmaatschap te beëindigen in het geval van een permanente sluiting van het bedrijf en permanente beëindigingen van de activiteiten zoals bedoeld in artikel 1, lid 1.

Artikel 11 – Huisregels en klachten

11.1 Het Lid en/of de wederpartij verklaart bij ondertekening van het contract op de hoogte te zijn van de huisregels van CrossFit 024 en naar deze huisregels te handelen. De huisregels van CrossFit 024 staan op de website en zijn bij de balie van de CrossFit 024 vestiging op te vragen.

11.2 Het is niet toegestaan om alcohol, drugs of prestatie bevorderende middelen, van welke aard dan ook, te gebruiken en/of te verhandelen en/of aan te bevelen in en om rondom CrossFit 024.

11.3 CrossFit 024 behoudt zich het recht voor om bij ernstige of herhaaldelijke overtreding van de huisregels het lidmaatschap en/of de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder dat dit recht geeft op restitutie van het reeds betaalde of het nog verschuldigde bedrag door het Lid en/of de wederpartij.

11.4 In geval van klachten dient het Lid en/of de wederpartij zich schriftelijk te wenden tot de eigenaar van CrossFit 024. Zij zal zo spoedig, doch uiterlijk binnen 4 weken na ontvangst van de klacht, schriftelijk inhoudelijk reageren.

Artikel 12 – Verzuim en overmacht

CrossFit 024 behoudt zich het recht voor om lessen uit te stellen c.q. af te gelasten in verband met een naar het oordeel van CrossFit 024 te gering aantal deelnemers, medische contra-indicaties van leden of de instructeur, vakantie, ziekte van de instructeur of enige vorm van overmacht, zonder recht op restitutie.

Artikel 13 – Onrechtmatige uitoefening personal trainingsactiviteiten

13.1 Het is het Lid en/of de wederpartij verboden om personal training activiteiten te verrichten/ dan wel een eigen personal trainer mee te nemen naar CrossFit 024 zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CrossFit 024.

Artikel 14 – Persoonsgegevens

14.1 Om uitvoering te geven aan het lidmaatschap en/of de overeenkomst beschikt CrossFit 024 over persoonsgegevens. CrossFit 024 verwerkt de persoonsgegevens op zorgvuldige wijze en binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

14.2 In de privacyverklaring van CrossFit 024 wordt uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden en hoe met de persoonsgegevens wordt omgegaan en met wie zij worden gedeeld. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen op de verwerking van hun persoonsgegevens. De privacyverklaring van CrossFit 024 is terug te vinden op de website en kan op verzoek worden toegezonden.

14.3 Ter bescherming van de veiligheid van de mensen en goederen in en rondom CrossFit 024, wordt gebruik gemaakt van cameratoezicht. Het cameratoezicht is beperkt tot de parkeerplaats en de in- en uitgang van het pand.

Artikel 15 – Aansprakelijkheid

15.1 Het Lid beseft en aanvaardt dat het beoefenen van sport risico’s met zich mee kan brengen. Het gebruik van de apparatuur en materialen, het volgen van een programma of van cursusonderdelen en/of –activiteiten van welke aard dan ook, is geheel voor eigen risico van het Lid.

15.2 Behoudens het geval van opzet of grove schuld aan de zijde van CrossFit 024, vrijwaart het Lid en/of de wederpartij de eenmanszaak en de bijbehorende eigenaar in privé voor en tegen alle vorderingen, (letsel)aanspraken en rechtsvorderingen, alsmede de schade, kosten en uitgaven die het Lid en/of de wederpartij lijdt of maakt in verband met een dergelijke (rechts-)vordering en/of een aanspraak die een derde op enig moment op CrossFit 024 mocht hebben en die direct of indirect voortvloeien uit, of verband houden met een overeenkomst met CrossFit 024.

15.3 Indien zich onverhoopt een gebeurtenis – waaronder ook een nalaten begrepen wordt – voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door CrossFit 024 gesloten aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat CrossFit 024 onder die aansprakelijkheidsverzekering draagt. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, of deze geen dekking biedt, is iedere aansprakelijkheid van CrossFit 024 beperkt tot de door hen in rekening gebrachte lidmaatschapsvergoeding van één maand.

15.4 Het lid en/of de wederpartij wordt aansprakelijk gehouden voor schade die hij of zij toebrengt aan derden door schuld of opzet, waaronder de apparatuur, faciliteiten en/of eigendommen van CrossFit 024 en/of eventuele derden.

15.5 CrossFit 024 is niet aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging van goederen en eigendommen van het Lid en in geval van een wederpartij of huurder van zijn/haar klanten.

15.6 Bij het inschakelen van derden door CrossFit 024, zal zij steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. CrossFit 024 is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.

15.7 De aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval CrossFit 024 aansprakelijk is voor fouten van door hen ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door CrossFit 024 bij uitvoering van een overeenkomst gebruikte materialen, apparaten, apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.

15.8 De opgenomen aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor het geval dat het Lid en/of de wederpartij ten onrechte door CrossFit 024 geweigerd en/of verwijderd en/of de overeenkomst ontbonden mocht zijn en daaruit schade voortvloeit.

Artikel 16 – Toepasselijk recht

16.1 Op deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten door of met CrossFit 024 aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

16.2 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst tussen het Lid en/of de wederpartij en CrossFit 024, zullen worden beslecht door een volgens de wet bevoegde rechter in het arrondissement waar CrossFit 024 is gevestigd.

Artikel 17 – Slotbepalingen

17.1 CrossFit 024 is gerechtigd deze algemene voorwaarden, haar huisregels en de geldende privacyverklaring te allen tijde te wijzigen.

17.2 Deze algemene voorwaarden zijn te vinden op de website en kunnen op verzoek worden toegezonden. De laatst gepubliceerde versie is geldend.

17.3 De algemene voorwaarden, de privacyverklaring en de huisregels maken integraal onderdeel uit van de overeenkomst tussen het Lid en/of de wederpartij en vormen tezamen de rechtsverhouding tussen Partijen.

17.4 Als een bepaling uit deze algemene voorwaarden ongeldig is of wordt verklaard, blijven de overige bepalingen onverlet van kracht.

17.5 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij worden vooraf nadrukkelijk van de hand gewezen door CrossFit 024.

________________________________________

Algemene Voorwaarden zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel d.d. 14 februari 2024, CrossFit 024, 91388236.